Obsah:

 

A. Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu spoločnosti Racing s.r.o. (OKR Moto)

B. Ochrana osobných údajov

C. Prevádzkovateľ

D. Dozorný orgán

E. Reklamačný poriadok a uplatnenie reklamácie

F. Odstúpenie od zmluvy

G. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (anglicky General Data Protection Regulation, skrátene GDPR)

H. Cookies  a iné online technológie

 

A. Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu spoločnosti Racing s.r.o. (OKR Moto)

 

A1. Základné ustanovenia

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, kedy na jednej strane je spoločnosť Racing s.r.o., Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo:  122453/B, oddiel: Sro, IČO: 50898680, DIČ: 2120590208, IČ DPH: SK2120590208, prevádzka a predajňa Madáchova 80, 943 60 Nána (Pri Štúrove) ako predávajúci (ďalej len ako „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len ako „kupujúci“). Informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.okrmoto.com v časti „Kontakt“.

Predmetom kúpnej zmluvy na diaľku je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.


Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
 
Podnikateľom sa rozumie:

 

 • osoba zapísaná v obchodnom registri

 

 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia

 

 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov

 

 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

 

 

Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

 

Pri objednávke kupujúci uvádza nasledujúce údaje:

 

 • ak je kupujúcim spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania – uvádza meno a priezvisko, adresu a súčasne telefónne číslo a email.

 

 • ak je kupujúcim podnikateľ, uvádza obchodné meno, IČO, IČ DPH, sídlo a súčasne telefónne číslo a email.


Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou písomnou kúpnou zmluvou, má prednosť textácia zmluvy.

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy na diaľku.

 

Zmluvou uzatvorenou na diaľku sa podľa §2 ods.1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov – rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

 

Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

 

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a zároveň ich obsahu porozumel.

 

Zmluvné strany sa môžu pre uzatvorením kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.

 

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 

Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9
P.O. BOX 49A
950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/7720 001, 037/7720 034
fax. č. 037/7720 024 

Tieto VOP sú zobrazené na stránke internetového obchodu www.okrmoto.com a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim podľa zákona č. 22/2004 Z.z.

A2. Kúpna zmluva

A2.1 Uzavretie kúpnej zmluvy 


Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na webové stránky. Tovar ponúkaný predávajúcim je možné objednať prostredníctvom internetového obchodu – e-shopu uskutočnením elektronickej objednávky. Vybraný tovar je potrebné umiestniť do košíka kliknutím na ikonu „KÚPIŤ“. Po dokončení nakupovania a následnom  kliknutí na ikonu košíka v pravej hornej časti stránky sa zobrazí obsah košíka. Po kontrole obsahu košíka je potrebné kliknúť na ikonu „POKRAČOVAŤ“ v záujme označenia  dopravy a výberu platby. V ďalšom kroku je potrebné vyplniť údaje zákazníka (osobné, fakturačné resp. dodacie údaje). Kliknutím na „POKRAČOVAŤ“ sa kupujúcemu zobrazí sumarizácia objednávky. Kúpna zmluva vzniká kliknutím na ikonu „OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY“, a teda záväzným odoslaním objednávky s povinnosťou platby kupujúcim a akceptáciou objednávky predávajúcim - tzv. akceptácia objednávky.

 

Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email tzv. „POĎAKOVANÍM“ a informáciou o tom, že ho predávajúci bude kontaktovať ďalším emailom, ktorým objednávku akceptuje a potvrdí termín odoslania tovaru.

 

„Poďakovanie“ na vznik zmluvy nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) po AKCEPTÁCII OBJEDNÁVKY možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Uvedená akceptácia je potvrdením uzatvorenia kúpnej zmluvy na trvalom nosiči zo strany predávajúceho.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

 

Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a /alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom.

 

Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

 

Kupujúci aj predávajúci má právo záväznú objednávku stornovať bez udania dôvodu do 24 hodín od jej zaslania prostredníctvom emailu alebo telefonicky. Zrušenie objednávky potvrdí predávajúci telefonicky alebo emailom bez zbytočného odkladu.

 

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia,  za účelom jej úspešného plnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

 
Zoznam tovaru uvedeného na stránkach internetového obchodu spoločnosti Racing s.r.o. je autorským katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých tovarov. Dostupnosť tovaru môže byť na základe požiadavky kupujúceho potvrdená prostredníctvom emailu.

 

A2.2 Práva a povinnosti zmluvných strán

 

Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.

Predávajúci je povinný najmä:

 

 • poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a iných relevantných právnych predpisov,

 

 • zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,

 

 • dodať spotrebiteľovi objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas,

 

 • dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi

 


Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.

Kupujúci je povinný najmä:

 

 • včas prevziať tovar v mieste určenia,

 

 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci

 


Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy zodpovedá v zmysle § 420 Obč. zák. za škodu, ktorá týmto porušením predávajúcemu vznikla.


Kupujúci má právo na dodane tovaru predávajúcim riadne a včas.

 

A3. Cena tovaru

Ceny jednotlivých produktov sú na stránkach internetového obchodu aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane dane z pridanej hodnoty v zákonnej výške.

 

Konečná cena je súhrnná cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. Je uvádzaná vrátane DPH a ostatných poplatkov, ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Tieto poplatky sú poštovné a balné.

 

Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra, ktorá je priložená k zásielke, pričom zároveň slúži ako dodací list resp. záručný list (ak konkrétny tovar nemá záručný list na individuálnej listine).

 

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

 

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách.

 

A4. Platobné podmienky

 

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru.

 

Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania na účet predávajúceho alebo zaplatením v hotovosti pri prevzatí tovaru na pošte alebo od kuriéra (dobierka).

 

Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

 

 • na dobierku

 

Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte alebo od kuriéra. Ku kúpnej cene účtujeme popri poštovnom a balnom aj cenu za dobierku, ktorá je zarátaná v cene objednávky.

 

 • platba vopred bankovým prevodom

 

Kupujúci vykoná úhradu bankovým prevodom po potvrdení objednávky e-mailom (po akceptácii). V platobnom príkaze je potrebné uviesť IBAN a ako variabilný symbol číslo objednávky. Ak kupujúci, pri platbe vopred bankovým prevodom, neuhradí objednaný tovar do 14 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň tým zanikne kúpna zmluva.


A5. Poštovné a balné

 

CENNÍK DOPRAVY A PLATIEB

 • Slovenská pošta – 1.trieda – dobierka na adresu → 5 EUR
 • Kuriér – expres balík – dobierka na adresu → 7 EUR

 

Z celkovej sumy hodnota balného je 1 EUR.

 

A6. Dodanie predmetu kúpy

 

Predávajúci sa zaväzuje tovar, ktorý sa nachádza na sklade, dodať do 8 pracovných dní od zaplatenia – pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho, resp. pri platbe dobierkou je kupujúcemu tovar odovzdaný neodkladne po zaplatení na pošte, resp. kuriérovi. Zvyčajne je tovar, ktorý sa nachádza na sklade expedovaný do 3-4 pracovných dní od akceptácie objednávky a následne dodaný do 2 pracovných dní odo dňa expedovania. Pri zvolení doručenia tovaru kuriérom a platby formou dobierky je zvyčajne tovar dodaný kupujúcemu nasledujúci pracovný deň odo dňa expedovania.

 

Predávajúci sa zaväzuje tovar, ktorý sa nenachádza na sklade, dodať v lehote do 30 dní odo dňa akceptácie objednávky. Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, môžu sa zmluvné strany dohodnúť na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie.

 

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené na objednávke.

 

Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné priamo na mieste spísať s dopravcom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou. O tejto skutočnosti je potrebné spísať s dopravcom záznam.

 

V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 

Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených nedostatkoch. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po jeho prevzatí, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bez zbytočného odkladu oznámiť e-mailom na shop@okrmoto.com. Chýbajúci tovar bude okamžite doplnený na náklady predávajúceho.    

 

Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci v súlade so zmluvou.


Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dojednanom množstve, akosti a prevedení.

Ak nie je dohodnuté, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zabezpečí predávajúci vec pre prepravu.

 

Tovar je doručovaný iba počas pracovných dní.

 

A7. Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení celej kúpnej ceny za tovar.

 

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

 

A8. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene – okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov – okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.

 

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený nižšie.

 

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy použitím formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci neodkladne po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytne o tom kupujúcemu spotrebiteľovi POTVRDENIE e-mailom.

 

Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v listinnej forme na adresu:

Racing s.r.o., Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo:  122453/B, oddiel: Sro, IČO: 50898680, DIČ: 2120590208, IČ DPH: SK2120590208

alebo e-mailom na shop@okrmoto.com

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.

 

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. 

Spotrebiteľ zašle alebo odovzdá tovar osobne predávajúcemu na uvedenej adrese:

Racing s.r.o., Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo:  122453/B, oddiel: Sro, IČO: 50898680, DIČ: 2120590208, IČ DPH: SK2120590208

V prípade osobného odovzdania tovaru je potrebné vopred si dohodnúť termín.

Spotrebiteľ môže vrátiť iba tovar, ktorý nie je poškodený, znečistený, zničený alebo inak opotrebovaný z dôvodu zaobchádzania nad rámec potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.

 

V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

 

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné, balné.

Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. V prípade, že bol tovar uhradený formou dobierky, platby budú po dohode vrátené na účet uvedený kupujúcim spotrebiteľom.

 

Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.

 

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby predtým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady (rozdiel), ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 

V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a v prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 

Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

 

Pokiaľ kupujúci nedoručí najneskôr spolu s tovarom oznámenie o odstúpení od zmluvy, vyzve ho predávajúci telefonicky alebo e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Ak kupujúci ani v dodatočnej lehote nepredloží oznámenie o odstúpení od zmluvy alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia a tovar bude vrátený kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.


Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.


Predávajúci má právo v lehote do 14 dní odo dňa potvrdenia objednávky (akceptácie objednávky) odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä:

 

 • z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru,

 

 • z dôvodu zmeny cien dodávateľa

 

 • z dôvodu nesprávnej kúpnej ceny spôsobenej technickou chybou systému

 

O odstúpení od zmluvy bude kupujúci informovaný e-mailom, a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, mu budú finančné prostriedky vrátené na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

A9. Riešenie sporov

Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

 

V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na shop@okrmoto.com alebo poštou na adresu predávajúceho. Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.

 

Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zeme a doplnení niektorých zákonov v § 11 a nasl.

 

Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk). Spotrebiteľ podľa vlastného uváženia môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať v listinnej či elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.

 

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy na úrovni Európskej únie, prostredníctvom, ktorej je možné mimosúdne riešiť spory. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára, kt. možno nájsť na stránke

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

 

Výsledkom konania o alternatívnom riešení sporu by mala byť dohoda predajcu a spotrebiteľa o zmierlivom vyriešení ich sporu.

 

Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku.

 

Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.

 

Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.

 

Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.     

 

 

A10. Zodpovednosť predávajúceho za vady a reklamačné podmienky

 

Záručné podmienky na tovar, ich uplatnenie, vybavenie sa riadi príslušnými ustanoveniami Reklamačného poriadku prijatého prevádzkovateľom a zverejnenom na internetovej stránke www.okrmoto.com v časti E-shop/Uplatnenie reklamácie.

        

A11. Platnosť zmluvy

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinnosti oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

 

 

A12. Ochrana osobných údajov

Informácie o dotknutých osobách (kupujúcich) prevádzkovateľ spracúva v súlade so zákonom    č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je spotrebiteľom, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

Kupujúci resp. dotknutá osoba poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie  s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu so zákazníkom a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť.

 

Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované na internetovej stránke okrmoto.com v časti E-shop/Ochrana osobných údajov.

 

A13. Prevádzková doba

 

Objednávky cez e-shop možno zasielať nepretržite. Spracované budú podľa postupu špecifikovaného v bode VI. týchto Obchodných podmienok - Dodanie predmetu kúpy.

 

Infolinka, služby zákazníkom:


Pondelok - Piatok od 9:00 – 15:30

 

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

O zmene prevádzkovej doby a prechodnom výpadku bežnej formy dodania tovaru budú zákazníci informovaní na webovej stránke okrmoto.com.

 

A14. Záverečné ustanovenia

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu okrmoto.com v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky v opodstatnených prípadoch.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti dňom 8.9.2020.   

 

B. Ochrana osobných údajov

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári internetového obchodu okrmoto.com V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť: Racing s.r.o., Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo:  122453/B, oddiel: Sro, IČO: 50898680, DIČ: 2120590208, IČ DPH: SK2120590208, prevádzka a predajňa Madáchova 80, 943 60 Nána (Pri Štúrove) oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch  počas celého obdobia registrácie.

 

Spoločnosť  Racing s.r.o., je  oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope okrmoto.com na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.
V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope okrmoto.com , stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámiť emailom na shop@okrmoto.com

 

Po zrušení registrácie v e-shope okrmoto.com a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je firma Racing s.r.o., povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

 

Zakliknutím políčka „Newsletter áno“ v Objednávkovom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete spoločnosti Racing s.r.o. svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári alebo Objednávkovom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách e-mailom.


Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie  oznámite emailom na shop@okrmoto.com
Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

 

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný informovať o ich zmene emailom na shop@okrmoto.com

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim so spoločnosťou Racing s.r.o. ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, a pod.
Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Racing s.r.o., vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov ktoré spracúva. Prevádzkovateľ tohto internetového obchodu je zároveň prevádzkovateľom podľa §6 ods. 2 č. 122/2013 Z.z.

 

 

C. Prevádzkovateľ

 

Racing s.r.o.
Karpatské námestie 10/A
831 06 Bratislava - mestská časť Rača
Slovenská republika

 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 122453/B, oddiel: Sro.

 

IČO: 50898680
DIČ: 2120590208
IČ DPH: SK2120590208

 

Prevádzka a predajňa Madáchova 80, 943 60 Nána (Pri Štúrove)
Kontakt: Richard Kuba
Telefón: +421 905 420 512

 

D. Dozorný orgán

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava   
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
Odbor výkonu dozoru   
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23    

 

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín   
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08 

 

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16 
fax č. 037/772 00 24

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73 
fax č. 048/412 46 93

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

E. Reklamačný poriadok a uplatnenie reklamácie

 

V prípade reklamácie prosíme kontaktujte naše zákaznícke centrum na telefónnom čísle: +421 905 420 512 alebo emailom :  shop@okrmoto.com

Adresa na odoslanie reklamovaného tovaru:

Racing s.r.o., Madáchova 80, 943 60 Nána (Pri Štúrove)

Sídlo a fakturačné údaje: Racing s.r.o., Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo:  122453/B, oddiel: Sro, IČO: 50898680, DIČ: 2120590208, IČ DPH: SK2120590208


Reklamačný poriadok

 

E1. Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajceho vo forme elektronického obchodu na internetových stránkach okrmoto.com


Reklamačný poriadok je záväzný pre predávajúceho aj kupujúceho. Je umiestnený na internetovej stránke predávajúceho.


V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa Reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode VIII. Všeobecných obchodných podmienok.

 

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) predávajúceho Racing s.r.o., Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo:  122453/B, oddiel: Sro, IČO: 50898680, DIČ: 2120590208, IČ DPH: SK2120590208, predajňa a prevádzka Madáchova 80, 943 60 Nána (Pri Štúrove) a opisuje postup, akým spôsobom postupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.

 


Vadou sa rozumie
zmena (vlastnosti) tovaru, ak jej príčinou je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, príp. nevhodné konštrukčné riešenie. Za vadu nie je možné považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikne v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, mechanického poškodenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálu z ktorého je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iným nesprávnym zásahom, ako aj zánikom životnosti tovaru, alebo jeho častí.


Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.


Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).


Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.


Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.


Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť potrebnú  súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne  predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.


Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

Ak je  kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z, o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení.

 

E2. Dĺžka záruky

 

Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru – doklad o kúpe (faktúra) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky.
 
Na výslovnú žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva predávajúci kupujúcemu aj doklad o zakúpení tovaru aj písomný záručný list (prevažne je súčasťou brožúry s návodom na použitie).

 

E2.1. Lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia

 

Záručné doby začínajú plynúť zásadne od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.
Kupujúci je oprávnený tovar reklamovať z dvoch dôvodov:

 

 • pre vadu, ktorú mal tovar už pri prevzatí kupujúcim

 

 • pre vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe

 


E2.2. Záručná doba je:

 

 • u nového tovaru 24 mesiacov (zákonná lehota);

 

Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

  

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.


Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z, o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení.

 

 

E3. Záručné podmienky

 

E3.1.  Kontrola tovaru pri prevzatí

 

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný, a kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: shop@okrmoto.com, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Predávajúci za zjavné vady zistiteľné pri prevzatí tovaru a nekompletnosť odovzdaného tovaru a dokladov nezodpovedá, ak kupujúci nevyužije právo vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 

Pred prvým použitím kúpeného tovaru je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť. Práva zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby.

 

 

E3.2.  Postup uplatňovania a vybavovania reklamácie

 

Miestom pre uplatnenie reklamácie je Racing s.r.o., Madáchova 80, 943 60 Nána (Pri Štúrove), e-mail shop@okrmoto.com

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

 

 • vyplnením reklamačného formulára a jeho zaslaním poštou na adresu sídla predávajúceho alebo elektronickou poštou

 

 • spísaním reklamácie a zaslaním poštou na adresu sídla predávajúceho alebo elektronickou poštou

 

 Pri uplatnení reklamácie kupujúci zašle na uvedenú adresu spolu s chybným tovarom vyplnený reklamačný formulár/písomné oznámenie o uplatnení reklamácie, daňový doklad preukazujúci kúpu tovaru (ďalej len ako „požadované doklady").

Kupujúci uvedie v reklamačnom formulári/písomnom oznámení o uplatnení reklamácie nasledovné údaje:

 • identifikácia kupujúceho

 

 • číslo dokladu o zaplatení a/alebo záručný list

 

 • presné označenie druhu tovaru a rozsah vád tovaru

 

 • ako sa vady tovaru prejavujú

 

 • spätná doručovacia adresa Kupujúceho a telefonický kontakt

 

 • dátum a podpis kupujúceho

 

Reklamačný formulár má Kupujúci k dispozícii tu:

 

 

*** Začiatok reklamačného formulára (poprosíme skopírovať, vyplniť a vytlačiť) ***

 

 

Informácie o poškodenom (odosielateľ)

Meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

E-mail:

 

Telefónne číslo:

 

 

 

Informácie o reklamovanom tovare

Názov tovaru:

 

Číslo dokladu o platbe:

 

Dátum vystavenia dokladu o platbe:

 

Iné doplňujúce údaje:

 

 

 

 

Popis reklamácie (závady)

 

 

 

 

 

 

 

 

Miesto a dátum ................................................   Podpis zákazníka ................................................   Podpis predávajúceho ................................................   

 

Ďalšie informácie k reklamácii (vyjadrenie predávajúceho)

 

 

 

 

 

 

*** Koniec reklamačného formulára***

 

 

Uplatnenie reklamácie je jednostranný právny úkon spotrebiteľa, ktorý ho môže realizovať v ním zvolenej forme s definovaním vady a nároku. Tento formulár slúži pre spotrebiteľa ako vzor pre rýchlejšie vybavenie reklamácie.

 

Pokiaľ kupujúci nedoručí spolu s tovarom, ktorý si želá reklamovať aj požadované doklady, alebo tieto nie sú čitateľné, alebo tovar nie je kompletný, predávajúci vyzve kupujúceho, aby dodatočne doručil požadované doklady a všetky súčasti a príslušenstvo. V prípade, že táto výzva zostane bezúspešná, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie. 


Ak spolu s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

 

Pri spätnom zasielaní je tovar potrebné zabaliť tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie. Odporúčame zaslaný tovar poistiť.

 

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Pri zaslaní vadného tovaru prostredníctvom prepravnej služby sa za deň začatia reklamačného konania považuje deň, keď vadný tovar spolu s príslušnými dokladmi bol doručený predávajúcemu.

 

Predávajúci zašle Kupujúcemu písomné Potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru = Upovedomenie o spôsobe vybavenia reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní.

 

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.  

 

Kupujúci sa vystavuje riziku zamietnutia reklamácie v prípade, ak je tovar alebo jeho súčasť znečistená alebo nespĺňa základné hygienické podmienky.

 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 

 • Odovzdaním opraveného tovaru Kupujúcemu

 

 • Výmenou tovaru

 

 • Vrátením kúpnej ceny

 

 • Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru

 

 • Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

 


O výsledku reklamácie a jej vybavení bude Kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania prostredníctvom e-mailovej správy, resp. poštou. Možnosti prevzatia reklamovaného tovaru sú vždy predmetom vzájomnej dohody.

 

Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 8.9.2020 a vzťahuje sa na všetky reklamácie, ktoré boli uplatnené po jeho účinnosti.

 

F. Odstúpenie od zmluvy

 

F1. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

F1.1. Právo na odstúpenie od zmluvy

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Racing s.r.o., Madáchova 80, 943 60 Nána (Pri Štúrove) alebo shop@okrmoto.com

 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.  Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky okrmoto.com. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).“

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

 

F1.1 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 

 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

 

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 

 

Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov.

 

F2. Odstúpenie od zmluvy (tlačivo)

 

 

*** Začiatok formulára Odstúpenie od zmluvy (poprosíme skopírovať, vyplniť a vytlačiť) ***

V zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Meno, priezvisko, titul:

 

 

Adresa:

 

 

Telefónne číslo:

 

 

e-mail:

 

 

IBAN (číslo účtu), na ktorý budú zaslané peniaze za vrátený tovar:

 

 

(ďalej len „spotrebiteľ“)

 

Týmto odstupujem v súlade s § 8 a nasl. zákona č. 102/2014 Z .z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov od kúpnej zmluvy uzatvorenej s podnikateľom:

 

Obchodné meno:

 

Racing s.r.o.

Karpatské námestie 10/A

831 06 Bratislava - mestská časť Rača

Slovenská republika

 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 122453/B, oddiel: Sro.

 

IČO: 50898680

DIČ: 2120590208

IČ DPH: SK2120590208

 

 

Prevádzka a predajňa Madáchova 80, 943 60 Nána (Pri Štúrove)

Telefón: +421 905 420 512

E-mail: shop@okrmoto.com

 

 

(ďalej len „predávajúci“)

 

ktorá vznikla na základe mojej objednávky č. ................................  zo dňa   ................................  a potvrdenia objednávky zo dňa ............................

 

 

Týmto vraciam tovar (presný názov tovaru podľa ponuky na okrmoto.com):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ktorý mi bol dodaný dňa .......................................

 

Tovar som vrátil osobne/doručením prevádzkovateľovi na adresu:

(nehodiace sa preškrtnite)

Racing s.r.o.

Madáchova 80, 943 60 Nána (Pri Štúrove)

 

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Predávajúci je podľa § 9 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov  povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľovi pri svojej platbe.

V prípade, že bol tovar uhradený formou dobierky, platby budú po dohode vrátené na účet uvedený kupujúcim spotrebiteľom.

 

Spotrebiteľ svojim podpisom potvrdzuje správnosť údajov.

 

 

V ........................................, dňa ....................................

 

.........................................................................................

podpis spotrebiteľa

 

 

*** Koniec formulára na odstúpenie od zmluvy ***

 

G. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (anglicky General Data Protection Regulation, skrátene GDPR)

 

G1. Informácie o spracovaní osobných údajov

 

Vážený zákazník, aby ste si mohli kupovať naše produkty a využívať naše služby, spracúvame Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom sú pre nás prvoradé, preto sme pre Vás pripravili zhrnutie zásad ochrany osobných údajov v obchodnom styku. Je to individuálny dokument, v ktorom nájdete všetky informácie o tom, ako je chránené Vaše súkromie, ako sú spracúvané Vaše osobné údaje, keď nakupujete naše produkty alebo využívate naše služby.

 

V uvedených Zásadách je popísané, aké údaje o Vás zhromažďujeme, ako dlho a prečo ich používame a ako ich ďalej spracúvame. Uistite sa prosím, že ste si dokoment prečítali, aby ste boli oboznámený aké máte práva a ako ich môžete uplatniť. V prípade otázok nám napíšte na adresu shop@okrmoto.com

  

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňujeme za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

 

G2. Zásady ochrany osobných údajov pre obchodný styk

 

 

V zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NRSR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vážený zákazníci, aby ste mohli nakupovať a používať naše produkty, potrebujeme Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom sú pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 

G3. Základné ustanovenia

 

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa §5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. je obchodná spoločnosť Racing s.r.o., Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo:  122453/B, oddiel: Sro, IČO: 50898680, DIČ: 2120590208, IČ DPH: SK2120590208, prevádzka a predajňa Madáchova 80, 943 60 Nána (Pri Štúrove) (ďalej ako „prevádzkovateľ“). Môžete sa na nás obrátiť telefonicky alebo e-mailom.

 

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa osobných údajov môže dotknutá osoba kontaktovať prevádzkovateľa na shop@okrmoto.com

 

G4. Rozsah osobných údajov

 

 

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu poskytla dotknutá osoba alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky dotknutej osoby, t.j. na základe uzatvorenej zmluvy. Ide o identifikačné údaje a kontaktné údaje dotknutej osoby a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

Prevádzkovateľ spracuváva nasledovné kategórie osobných údajov:

 

 

 • základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, prípadne titul, poštová adresa, prípadne IČO, DIČ, IČ DPH

 

 • kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa

 

 • záznamy e-mailovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe

 

 • transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach

 

 • IP adresa, súbory cookies

 

 

G5. Právne základy  a účel spracúvania osobných údajov

 

Právnym základom (zákonným dôvodom) spracovania osobných údajov je:

 

 • Plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona. Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ spracúva za účelom vybavovania objednávok a plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, sú: meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo dotknutej osoby. Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť.

 

 • Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona (v prípade odstúpenia od zmluvy alebo výmeny tovaru dotknutou osobou, pre vedenie účtovníctva prevádzkovateľa). Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ spracuje za účelom odstúpenia od zmluvy alebo výmeny tovaru dotknutou osobou, sú: meno, priezvisko, poštová adresa, príp. číslo účtu. Právnym základom spracovania uvedených osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa na plnení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej na diaľku. Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ spracuje za účelom vedenia účtovníctva, sú: meno a priezvisko, poštová adresa, číslo účtu.

 

 • Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona (pre účely korešpondencie s prevádzkovateľom prostredníctvom kontaktného formulára), ak nedošlo k objednávke tovaru. Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ v prípade korešpondencie prostredníctvom kontaktného formulára spracuje, sú: meno a priezvisko a emailová adresa. Osobné údaje, ktoré budú prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytnuté v rámci využitia kontaktného formulára, nebudú zverejnené a slúžia výhradne za účelom zodpovedania otázky či podnetu dotknutej osoby prevádzkovateľom.

 

Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností, spracuváva prevádzkovateľ osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, pre účely evidencie prijatej a odoslanej pošty či vybavovanie reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.


Účelmi spracúvania osobných údajov
sú dôvody, pre ktoré sa spracuvávajú osobné údaje dotknutých osôb v informačných systémoch prevádzkovateľa na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracovávaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiava prevádzkovateľ zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia. 

 

 • Predaj a obchodná činnosť Spracúvanie vykonávame za účelom uzatvorenia zmluvy a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydanie dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a zverejnenie partnerov na našom webovom sídle.

 

 • Záručný a pozáručný servis Spracúvanie vykonávame za účelom riešenia reklamácii, a to najmä na prijatie a zaevidovanie  servisnej zákazky, vybavenie servisnej zákazky, vydanie dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy, záručný a pozáručný servis produktov.

 

 • Poskytovanie podporných technických služieb

 

 • Fakturácia a účtovníctvo Vaše osobné údaje sú spracúvané najmä na základe zákona o účtovníctve. Kategóriu príjemcov predstavujú účtovné kancelárie a daňoví poradcovia.

 

 • Preprava Spracúvanie vykonávame za účelom dodania objednaného tovaru na adresu objednávateľa prostredníctvom doručovateľských spoločností.

 

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle §28 Zákona. To zn., že prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje na analýzu znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich najmä s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spolahlivosťou, správaním.


 

G6. Doba uchovávania osobných údajov

 

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia (objednávky, cenové ponuky...)

 

 • V prípade oprávneného záujmu budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu, alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby (dokumenty vzťahujúce sa k servisným opravám a reklamáciám..)

 

 • V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok

 

 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

 

 

G7. Práva dotknutých osôb

 

Pri spracúvaní vašich osobných údajov je prevádzkovateľ pripravení vykonávať Vaše práva. Vaše práva si môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 949 855 020, písomne na adrese: Racing s.r.o., Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo:  122453/B, oddiel: Sro, IČO: 50898680, DIČ: 2120590208, IČ DPH: SK2120590208, prevádzka a predajňa Madáchova 80, 943 60 Nána (Pri Štúrove) alebo emailom shop@okrmoto.com. Na Vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní.

 

 • Máte právo na prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.

 

 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.

 

 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.

 

 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.

 

 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

 

 • Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

G8. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 

 

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 

 • podieľajúce sa na dodávaní tovaru/služieb/realizácií platieb
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu
 • zaisťujúce služby spojené s vedením účtovnej agendy (externý účtovník)

 

G9. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložisko osobných údajov v listinnej podobe. Pracovné počítače sú chránené antivírusovým programom a pred prístupom neoprávnených osôb zabezpečené pomocou hesiel. Pre ochranu osobných údajov uskutočňujeme zálohy, ktoré sú šifrované. Listinné dokumenty ukladáme v uzamykateľnej skrini.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

G10. Záverečné ustanovenia

 

Možnosť nákupu tovaru ponúkaného na webových stránkach prevádzkovateľa nie je určená pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

odoslaním objednávkyz internetového objednávkového formulára dotknutá osoba potvrdzuje, že bola oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

S týmito podmienkymi dotknutá osoba súhlasí zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 08.09.2020 

 

H. Cookies a iné online technológie

 

H1. Cookies, ktoré používa Racing s.r.o. na stránke okrmoto.com nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo pre počítač a iné technické zariadenie, pretože tieto sú uložené v textovom súbore, ktorý nemôže byť spustený a prevziať kontrolu nad počítačom.

 

H2. Cookie je v protokole HTTP malé množstvo stavových dát, ktoré WWW server posiela webovému prehliadaču počas prehliadania webovej stránky okrmoto.com, ak toto používa cookies. Ak sú cookies v prehliadači povolené, uložia sa na počítači zákazníka, zvyčajne ako krátky textový súbor na zvolené miesto. Pri každej ďalšej požiadavke na stránku z toho istého webového sídla potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru, v prípade dočasných cookies len po dobu trvania aktuálnej návštevy (session), v prípade permanentných aj pri každej ďalšej návšteve. Cookies zvyčajne slúžia na rozlišovanie jednotlivých užívateľov. Ukladajú sa do nich používateľské predvoľby (napríklad jazyk) a pod.

 

H3. okrmoto.com využíva rôzne cookies a iné online technológie sledovania, aby prevádzkovateľ mohol zákazníkovi ponúknuť, poskytnúť a umožniť plnohodnotné využívanie www.okrmoto.com a jej funkcií.

 

H4. Zákazník v okrmoto.com, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s cookies na konkrétnej webovej stránke.

 

H5. Súbory cookies sú veľmi užitočné, pretože slúžia najmä k analýze návštevnosti www.okrmoto.com a k zaisteniu vyššieho komfortu zákazníka pri používaní www.okrmoto.com napríklad tým, že umožňujú zapamätať si zákazníka pre ďalšiu návštevu okrmoto.com.

 

H6. Dátové súbory cookies v www.okrmoto.com nemôžu preskúmavať počítač zákazníka alebo iné zariadenia, pomocou ktorých pristupujete do okrmoto.com alebo čítať v nich uložené dáta. V www.okrmoto.com rozlišujeme:

 

H6.1 Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa aktivujú vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú a

 

H6.2 Trvalé cookies (tzv. long term cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania webovej stránky.

 

H7. Prevádzkovateľ www.okrmoto.com využíva súbory cookies nasledovným spôsobom:

 

H7.1 Na ukladanie personalizovných nastavení zákazníka – Tieto cookies pomáhajú identifikovať zákazníka ako unikátneho návštevníka v www.okrmoto.com, zapamätať si nastavenie zákazníka zvolené pri poslednej návšteve, napríklad rozloženie obsahu na stránke, výber konkrétnej polohy alebo predvyplnenie prihlasovacích údajov www.okrmoto.com.

 

H7.2 Na vytváranie anonymných štatistických záznamov zákazníka - Počas každej návštevy zákazníka používajú okrmoto.com  analytické nástroje. Medzi tieto patria konkrétne Google Analytics, Google Optimize, Google Webmasters Tools, Google Search Console, Matomo a podobne. Vymenované analytické nástroje ukladajú anonymné štandardné cookies, aby prevádzkovateľ vedel akú má návštevnosť www.okrmoto.com, dokázal analyzovať správanie zákazníkov a zisťoval, aký obsah a informácie v www.okrmoto.com zaujímavé.  Akékoľvek uložené analytické informácie získané používaním www.okrmoto.com sú anonymné a používané výlučne na vlastné technické, marketingové účely a internú potrebu.

 

H7.3 Na rozlíšenie prihlásených alebo neprihlásených zákazníkov – www.okrmoto.com používa súbory cookies, ktoré pomáhajú rozpoznať zákazníka ako prihláseného alebo neprihláseného zákazníka okrmoto.com a zapamätať si predvoľby (ako napríklad meno používateľa a podobne) a taktiež umožňujú využívať rozšírené, osobnejšie funkcie. Tieto súbory cookies sa môžu použiť na zapamätanie zmien, ktoré urobili zákazníci v nastaveniach www.okrmoto.com (napríklad veľkosť zobrazenia, poradie zobrazenia, voľba jazykovej mutácie a pod.) Takisto sa rozlišovacie cookies môžu používať na poskytovanie služieb, o ktoré ste požiadali. Dáta, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom týchto cookies, sú anonymizované a nemôžu sledovať Vaše aktivity prehliadania na iných webových stránkach mimo www.okrmoto.com.  

 

H7.4 Cookies tretích strán v www.okrmoto.com - okrmoto.com využíva službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Takto získané dáta zákazníka zhromažďuje a vyhodnocuje v anonymnej podobe, vo forme štatistík, za účelom skvalitnenia služieb.

 

H8. Nastavenia cookies vo webovom prehliadači zákazníka – Prehliadač, prostredníctom ktorého sa Vám zobrazuje okrmoto.com ako napríklad (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Edge a podobne) podporujú správu cookies. Ak zákazník používa iný internetový prehliadač, je potrebné sa informovať prostredníctvom funkcie „Pomoc“ v konkrétnom internetovom prehliadači alebo u výrobcu softvéru o pokynoch ohľadne zamedzovania a vymazávania cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však poskytovateľ nemôže zaručiť, že si všetky oblasti www.okrmoto.com zachovajú určenú funkciu.